Zabiegi

Plastyka powłok brzucha

Zdjęcie przed zabiegiem

4 tygodnie po operacji

6 miesięcy po operacji

zabieg_08_1_1.jpg zabieg_08_1_2.jpg zabieg_08_1_3.jpg

W wyniku przebytych ci‘ż, procesu starzenia się czy tez gwałtownych zmian wagi ciała powłoki skórne brzucha ulegaj‘ zwiotczeniu tworz‘c niekorzystne zjawisko „obwisłego” brzucha. Wiele osób stara się poprawić ten defekt przy pomocy ćwiczeń fizycznych, ale nie zawsze metoda ta przynosi oczekiwane rezultaty, gdyż same ćwiczenia mog‘ jedynie wzmocnić mięťnie brzucha, ale usun‘ problemu nadmiaru skóry. W takich przypadkach zaleca się wykonanie chirurgicznej plastyki brzucha. Zabieg wskazany jest również w sytuacji, gdy pomimo utrzymania właťciwej wagi występuje tendencja do odkładania się tłuszczu w okolicach brzucha tworz‘c tym samym fałdy brzuszne, które nie wygl‘daj‘ estetycznie, utrudniaj‘ codzienn‘ higienę ciała, powoduj‘ bóle kręgosłupa i s‘ często przyczyn‘ kompleksów nie tylko u kobiet, ale również mężczyzn. Plastyka brzucha ma na celu poprawienie elastycznoťci powłok brzucha oraz korektę sylwetki. Podczas zabiegu istnieje możliwoťć usunięcia rozstępów szpec‘cych doln‘ częťć brzucha. Oprócz przywrócenia zgrabnej figury, zabieg pomaga w odzyskania pewnoťci siebie i pełnej akceptacji swojego ciała, co jest podstaw‘ dobrego samopoczucia i komfortu psychicznego.

Przygotowanie do operacji
Aby przeprowadzenie zabiegu było możliwe, pacjent musi wykazywać się ogólnym dobrym stanem zdrowia oraz prawidłowymi wynikami badań laboratoryjnych. Ponadto, przynajmniej na tydzień przed zabiegiem należy zrezygnować z palenia papierosów oraz przyjmowania ťrodków zmniejszaj‘cych krzepliwoťć krwi (takim lekiem jest na przykład Aspiryna). U kobiet zabieg wykonywany jest po skończonej miesi‘czce. Jeťli kobieta planuje w przyszłoťci zajťcie w ci‘że nie powinna poddawać się zabiegowi plastyki brzucha. To samo tyczy się osób otyłych oraz maj‘cych tendencję do dynamicznych zmian masy ciała. Przeciwwskazaniami do zabiegu s‘ również cukrzyca, nadczynnoťć tarczycy, zapalenie żył, problemy z krzepliwoťci‘ krwi, nieregularne ciťnienie, a także choroby skórne.

Znieczulenie
Zabieg, w zależnoťci od decyzji anestezjologa, przeprowadza się w znieczuleniu ogólnym dotchawiczym lub w znieczuleniu zewn‘trzoponowym.tchawiczym.

Przebieg zabiegu

przed:

po zabiegu:

W większoťci przypadków wykonuje się pełn‘ plastykę brzucha. Nacięcie wykonywane jest nad wzgórkiem łonowym i przebiega od lewego do prawego po biodra po łuku skierowanym ku dołowi. W celu odseparowania pępka wykonuje się również małe nacięcie wokół niego. Następnie, powłoka skórna wraz z tkanka tłuszczow‘ zostaje uwolniona aż do wysokoťci żeber. Pozwala to na bezpoťredni dostęp do mięťni prostych brzucha, które zostaj‘ zbliżone do siebie przy pomocy szwów. Zabieg ten ma na celu poprawę elastycznoťci i sprężystoťci przedniej ťciany brzucha. Kolejnym etapem jest naci‘gniecie płata skóry wraz z tkank‘ tłuszczow‘ ku dołowi. Następuję usunięcie nadmiaru skóry (wraz z rozstępami znajduj‘cymi się na usuwanej częťci skóry) oraz tłuszczu. W przypadku grubej tkanki podskórnej zabieg plastyki brzucha poł‘czony jest z liposukcj‘. Po odpowiednim naci‘gnięciu skóry wycina się otwór, w który wszywany jest pępek. Na koniec zakładane s‘ szwy oraz opatrunek. W przypadku występowania fałdu brzucha jedynie w dolnej jego częťci, poniżej pępka, wykonuje się tak zwan‘ mał‘ plastykę brzucha. Różni się ona od pełnej tym, że po wykonaniu nacięcia, skóra wraz z tkanka tłuszczow‘ zostaje uwolniona jedynie do wysokoťci poniżej pępka, a ten pozostaje nieruszony na swoim miejscu. Zabieg, w zależnoťci od stopnia skomplikowania, trwa 3-4 godziny.

Przebieg pooperacyjny
Plastyka brzucha charakteryzuje się stosunkowo rozległym nacięciem, co skutkuje kilkudniowym odczuwaniem bólu po zabiegu. Bolesnoťć potęguj‘ również obrzęki oraz zasinienia. W tym okresie można wspomóc się ťrodkami przeciwbólowymi, ich przyjmowanie należy uzgodnić z lekarzem prowadz‘cym. Po zabiegu pacjent jest osłabiony. Brak czucia w operowanej okolicy może utrzymywać się nawet kilka miesięcy. W celu przyspieszenia procesu zanikania obrzęków stosuje się opatrunek tuż po zabiegu oraz specjalne ubranie uciskowe, które należy nosić przez 1 – 3 miesi‘ce. Szwy ťci‘gane s‘ w 7 – 10 dobie po zabiegu. Do wykonywania codziennych czynnoťci można powraca się po około 14 – 21 dniach. Przez okres kilku tygodni należy unikać wysiłku fizycznego, korzystania z solarium oraz sauny.

Powikłania
Po zabiegu mog‘ wyst‘pić typowe dla operacji chirurgicznych powikłania takie jak infekcje, krwiaki, przedłużaj‘ce się obrzęki, zanik czucia, przebarwienia skóry czy też przerost blizny. Najpoważniejszym powikłaniem może okazać się zakrzepica krwi, jednak dzięki odpowiedniemu zapobieganiu poprzez podawanie leków dochodzi do tego bardzo rzadko. Ryzyko wyst‘pienia jakichkolwiek powikłań pooperacyjnych znacznie zmniejsza przestrzeganie przez pacjenta zaleceń pooperacyjnych.